Agentschap Telecom, RIVM en 5G-belangenverstrengeling en het absurde huidopwarmingscriterium

Op 20 januari 2020 werd Nederland gerustgesteld door het RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) omdat bleek dat er geen aanwijzingen zijn dat 5G een gevaar zou kunnen zijn voor de volksgezondheid, ook al zouden zij zeker een vinger aan de pols houden (1). In dit bericht op de site van de RIVM werd in de laatste paragraaf gesteld dat het RIVM in opdracht van het Agentschap Telecom de literatuur rondom 5G heeft onderzocht, en verder ook samen met het Agentschap Telecom bij 5G testopstellingen de veldscherpte hebben gemeten.

Zowel het RIVM als Agentschap Telecom zijn overheidsinstellingen. Het is diezelfde overheid die duidelijk op de site van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt dat zij 5G belangrijk vinden:

Goede draadloze communicatie draagt bij aan economische groei en is een deel van het antwoord op maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzaamheid. Een 5G netwerk is daarnaast nodig om de groei van datacommunicatie bij te benen; met 4G lukt dit simpelweg niet langer. Ook biedt 5G veel mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve toepassingen. 5G is dus een volgende stap in onze veranderende digitale samenleving. (2)

Het is ook de overheid welke via veilingen voor 5G-aanbieders veel geld in de wacht sleept. Alleen al bij de eerste veilingronde wordt 900 miljoen binnengehaald (3). Het is duidelijk dat we hier dan in principe te maken hebben met een slager die zijn eigen vlees keurt.

Een bekend strijdpunt tussen de voorstanders van 5G (de overheid met haar instellingen) en de tegenstanders (vele wetenschappers en burgers) is de vraag of het gevaar alleen bestaat uit de effecten van opwarming van de huid, of dat er wellicht ook andere gevaren zouden kunnen zijn buiten deze huidopwarming.

Het RIVM gebruikt voor haar onderzoek waarschijnlijk alleen onderzoek dat uitgaat van deze opwarmingseffecten als enige schadelijke bron. En inderdaad om de huid van mensen te kunnen opwarmen vanaf zendmasten is wel een heel erg grote veldsterkte nodig. Er is echter ontzettend veel onderzoek gedaan naar 3G, 4G en wifi-straling dat verder reikt dan alleen opwarmingseffecten. Het blijkt namelijk dat de pulserende straling ook dwars door onze lichamen heen gaat en daar allerlei effecten teweeg brengt. Deze zogenaamde non-ioniserende effecten worden categoriaal ontkend door instellingen als het RIVM.

Het is dus handig om als burger te weten dat als je hoort over het RIVM en veiligheid van 5G dat zij dan alleen hebben gemeten of de straling van masten je huid kan opwarmen of niet. Het klinkt wellicht wat ridicuul en absurd, maar dat is wel waar het op neerkomt.

Als je openstaat voor al het onderzoek dat aantoont dat pulserende straling véél meer teweeg brengt dan alleen opwarming, is het document dat aan Nederlandse gemeenten is gestuurd, zeker een goed startpunt (4). Verder is het ook goed om te weten dat gemeenten geen enkele inspraak hebben wat betreft het plaatsen van antennes voor 5G. Zij krijgen te maken met een decreet van de overheid ten gevolge van de miljoenen (en waarschijnlijk miljarden-) contracten met de mobiele providers.

Update 21 februari 2020

Direct nadat ik het bovenstaande artikel had gepubliceerd heb ik een bericht gestuurd naar de RIVM met de vraag of de tekst juist al dan niet juist was. Binnen enkele dagen kreeg ik een antwoord. Een werkwijze die zeker lovenswaardig is. Hieronder de reactie van het RIVM:

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw vraag aan het RIVM om een reactie op uw artikel. Uw e-mail heeft als kenmerknummer: M2001 2149.

In het onderzoek is gekeken naar enerzijds de blootstelling en anderzijds de eventuele gezondheidseffecten. Bij de ‘blootstelling’  is onderzocht wat de blootstelling van 5G zou kunnen zijn, ongeacht de effecten daarvan op de gezondheid. Bij de ‘gezondheidseffecten’  is gekeken naar wat er bekend is over de effecten van 5G in de context van de overige elektromagnetische velden.

Overigens, Agentschap Telecom is een onafhankelijke toezichthouder en ziet erop toe dat aanbieders de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet naleven. Bij niet naleving van deze verplichtingen kan Agentschap Telecom optreden met bijvoorbeeld waarschuwingen,
lasten onder dwangsom en/of bestuurlijke boetes. En het RIVM is een bij wet geregeld onafhankelijk kennisinstituut. De wet op het RIVM (https://wetten.overheid.nl/BWBR0008289/2018-07-28) geeft zowel op het gebied van de opdrachtverlening, de uitvoering en het toezicht op kwaliteit expliciete aandacht voor de borging van onafhankelijkheid en integriteit.

Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling en ook niet een beperking van het onderzoek tot uitsluitend opwarming van de huid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

RIVM Infopunt

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
Telefoon: 030-2749111
E-mail: [info@rivm.nl]info@rivm.nl
Website: [www.rivm.nl]www.rivm.nl

NOTEN

(1) https://www.rivm.nl/nieuws/vinger-aan-pols-bij-uitrol-5g-belangrijk
(2) https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/dossier-5g/wat-is-5g
(3) https://tweakers.net/nieuws/160792/providers-betalen-minimaal-900-miljoen-euro-bij-eerste-nederlandse-5g-veiling.html
(4) https://letstalkabouttech.nl/2019/12/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/